Minimum toelatingsvereistes vir ba graad

X_1 Vir hoër onderwys in Noord-Ierland, sien Lys van universiteite in Noord-Ierland. Derde-vlak onderwys in die Republiek van Ierland sluit alle onderwys na die tweede vlak in, insluitend hoër onderwys in universiteite en kolleges en verdere onderwys aan Na-verlaat-sertifikaat (PLC) en ander kursusse. Vir hoër onderwys in Noord-Ierland, sien Lys van universiteite in Noord-Ierland. Derde-vlak onderwys in die Republiek van Ierland sluit alle onderwys na die tweede vlak in, insluitend hoër onderwys in universiteite en kolleges en verdere onderwys aan Na-verlaat-sertifikaat (PLC) en ander kursusse. Slaag - kwalifiseer vir B-Graad 'n Minimum van 50% vir vier vakke 'n Minimum van 30% vir die ander drie vakke Geen vak kan gedruip word nie (onder 30%). Die B-Graad-slaag is die beste moontlike slaagprestasie wat in matriek behaal kan word.T.2 REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ... Ou Testament: Dr PC van der Walt (BA, UDK, ThM, PhD (PU vir CHO ... studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen ... Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.Toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings vir kandidate graad 12 afgelê voor 2008: Rekenmeestersopleiding . Program-kode Sertifikaat. Graad-/ Diploma-/ kode Beskrywing van Graad/ Diploma/ Sertifikaat ToelatingsvereistesT.2 REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ... Ou Testament: Dr PC van der Walt (BA, UDK, ThM, PhD (PU vir CHO ... studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen ... Let wel: Die toelatingsvereistes vir MGW 112 is â n TPT van 34 en â n minimum van 70% vir Graad 12-Wiskunde. Ons bied ook â n unieke BA-graad aan wat toegang verleen tot beroepe soos onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige veelsydigheidsberoepe.Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van BA (Regsgeleerdheid) (3 jarige voorgraadse graad) Hierdie graad bied 'n tweeledige voordeel: Dit verbreed die student se insig in tale, menslike gedrag en sosiale kwessies, en verskaf ook 'n basis vir verdere studie in die regte deurdat dit toegang verleen tot die 2 jarige nagraadse LLB.. Lees meer »Gespesialiseerde graad Die minimumvereistes die volgende program (graad) is: BA(Beeldende Kunste) : 30 Junie Departementele keuring Afrikaans of Engels 'n Addisionele NSS-taal of Wiskundige Geletterdheid 5 (60-69%) 4 (50-59%) 3 (40-49%) 30 Graadspesifieke inligting en beroepe Keuring hierdie graad bestaan uit n meriete keuringsproses en n ... MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE. POTCHEFSTROOMKAMPUS 2018. ... (Voltooide Graad 12 voor 2008 ) SS SG – Senior Sertifikaat Standaardgraad toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings. (b) Tensy die Senaat anders besluit, moet 'n student, om tot Diploma-, Sertifikaat- en Geleentheidstudie toegelaat te word, minstens in besit wees van 'n Senior Sertifikaat, asook voldoen aan die hieropvolgende toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings.Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van T.2 REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ... Ou Testament: Dr PC van der Walt (BA, UDK, ThM, PhD (PU vir CHO ... studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen ... Let asseblief daarop dat om vir hierdie graad aansoek te doen, jy ’n minimum van twee jaar werkservaring in die openbare sektor moet hê, verkieslik in die sfeer van plaaslike regering. Hierdie kurrikulum word deeltyds aangebied. Verpligte kontakgeleenthede word slegs op die Potchefstroomkampus aangebied. Gaan na die TPT-sakrekenaar. Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ʼn subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van Jan 20, 2015 · By een so ’n instelling kry jy die boodskap “Die minimum statutêre vereistes vir registrasie by XXX is ʼn Graad 12 Sertifikaat, ‘n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi of ekwivalente kwalifikasie.” indien jy probeer inskryf sonder ’n matriek. 2019 Graad 10vakkeuses Laat vandag tel www.up.ac.za. 1. Graad 10-vakkeuses 2019. Inhoud Verantwoordelike vakkeuses vir Graad 10 is belangrik. bladsy 2. Stappe om te volg. bladsy 3. Fakulteit ...MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE. POTCHEFSTROOMKAMPUS 2018. ... (Voltooide Graad 12 voor 2008 ) SS SG – Senior Sertifikaat Standaardgraad Oorsig Duur: Minimum 4 jaar BEd Grondslagfase (Graad R - 3) Programkode: 4BH J01 (Kontak) - 4BJ J01 (Afstand) Kurrikulumkode: 0420 P BEd lntermediêrefase (Graad 4 - 6) Programkode: Konsulteer asseblief die brosjure vir die onderskeie programkodes Curriculum code: O 401 P BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 7-12)Toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings vir kandidate graad 12 afgelê voor 2008: Rekenmeestersopleiding . Program-kode Sertifikaat. Graad-/ Diploma-/ kode Beskrywing van Graad/ Diploma/ Sertifikaat ToelatingsvereistesAansoeke vir die LLB (3 jaar) (as tweede graad) moet ons voor 31 Julie bereik. Neem kennis, daar is geen inname vir hierdie program in 2022 nie. Kliek vir Toelatingsvereistes en Keuringsbeleid Applications Apply online at www.maties.com Admission to all programmes offered by the Faculty of Law is subject to selection.BA Regte Gee student die geleentheid om kennis van die Suid-Afrikaanse regsisteem, privaatreg, staatsreg en inheemsereg te verkry. Ten einde die akademiese administrasie van die programme te ondersteun, vorm die module groepe Privaatreg, Publiekereg en Handelsreg deel daarvan. As u hierdie graad besit, kan u inskryf vir die LLB-graad.Gespesialiseerde graad Die minimumvereistes die volgende program (graad) is: BA(Beeldende Kunste) : 30 Junie Departementele keuring Afrikaans of Engels 'n Addisionele NSS-taal of Wiskundige Geletterdheid 5 (60-69%) 4 (50-59%) 3 (40-49%) 30 Graadspesifieke inligting en beroepe Keuring hierdie graad bestaan uit n meriete keuringsproses en n ... Spesifieke spesialiseringskursusse — Hierdie kort kursusse bied die geleentheid vir verdere spesialisering in die gesondheids- en fiksheidsbedryf. STEP-INSTRUKTEURSKURSUS. Hierdie intensiewe kursus bied aan elke instrukteur/afrigter die geleentheid om oefenklasse op die step aan te bied. Goed opgeleide instrukteurs kan atlete ook vir ... Oorsig Duur: Minimum 4 jaar BEd Grondslagfase (Graad R - 3) Programkode: 4BH J01 (Kontak) - 4BJ J01 (Afstand) Kurrikulumkode: 0420 P BEd lntermediêrefase (Graad 4 - 6) Programkode: Konsulteer asseblief die brosjure vir die onderskeie programkodes Curriculum code: O 401 P BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 7-12)Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van Gespesialiseerde graad Die minimumvereistes die volgende program (graad) is: BA(Beeldende Kunste) : 30 Junie Departementele keuring Afrikaans of Engels 'n Addisionele NSS-taal of Wiskundige Geletterdheid 5 (60-69%) 4 (50-59%) 3 (40-49%) 30 Graadspesifieke inligting en beroepe Keuring hierdie graad bestaan uit n meriete keuringsproses en n ... 2.Toelatingsvereistes Die statutêre minimum vereistes vir graadstudie is 'nʼn Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met 'nʼn minimum ... Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende ... Die minimum vereistes vir toelating tot die gekose studieprogram moet nagekom word met die uitslae wat in dieDie SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ʼn subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van BA Regte Gee student die geleentheid om kennis van die Suid-Afrikaanse regsisteem, privaatreg, staatsreg en inheemsereg te verkry. Ten einde die akademiese administrasie van die programme te ondersteun, vorm die module groepe Privaatreg, Publiekereg en Handelsreg deel daarvan. As u hierdie graad besit, kan u inskryf vir die LLB-graad.Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van Maar toelating tot hierdie skole is uiters mededingend, en `n aansoeker wat sy voorgraadse program voltooi het en het `n BA-graad is baie meer geneig om te aanvaar as `n aansoeker met die absolute minimum van toelatingsvereistes. 2.Toelatingsvereistes Die statutêre minimum vereistes vir graadstudie is 'nʼn Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met 'nʼn minimum ... Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende ... Die minimum vereistes vir toelating tot die gekose studieprogram moet nagekom word met die uitslae wat in dieDie SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ʼn subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,Die minimum NSS TPT-telling vir 'n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24. ... Studente wat aan die nodige vereistes voldoen, kan na die voltooiing van die graad ook aansoek doen vir honneurs in Kinderkinetika. ʼn Keuringsproses sal plaasvind waarna daar tussen 5-8 studente gekeur sal word vir honneurs in Kinderkinetika.Die verskil tussen die LLB- en ander regsgrade Die verskil tussen die LLB- en ander regsgrade is dat LLB-studente gewoonlik hul hele kursus die regte bestudeer, terwyl studente op ander regsprogramme ook tyd spandeer om modules buite die reg te bestudeer. Hierdie LLB-graadprogram word ook aangebied as 'n tweede graad vir studente wat reeds 'n BA in Regte of 'n BCom in Regte het.Die volgende afsnypunte vir die nuwe SAT-toets vir die "ACE School of Tomorrow" sal aanvaar word. einde van die jaar ˜ eksamenuitslae vir graad 11 is nodig om by 'n tersiÊre instelling aansoek te doen skryf jou nbt ˚nasionale vaardigheidstoets˛ doen aansoek vir studies, beurse, lenings in graad 12. hou jou vakkeuses, toelatingsvereistes ...Hoër Graad Higher Grade Standaardgraad Standard Grade A 6 5 B 5 4 C 4 3 D 3 2 E 2 1 F 1 0 'n Maksimum van 4 vakke word gebruik om die M-telling te bepaal. L.W. Die telling van die toepaslikste vak vir die betrokke studierigting dra dubbele gewig. A Maximum of 4 subjects are used to determine the M score. N.B.Let wel: Die toelatingsvereistes vir MGW 112 is â n TPT van 34 en â n minimum van 70% vir Graad 12-Wiskunde. Ons bied ook â n unieke BA-graad aan wat toegang verleen tot beroepe soos onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige veelsydigheidsberoepe.Let wel: Die toelatingsvereistes vir MGW 112 is â n TPT van 34 en â n minimum van 70% vir Graad 12-Wiskunde. Ons bied ook â n unieke BA-graad aan wat toegang verleen tot beroepe soos onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige veelsydigheidsberoepe.Oorsig Duur: Minimum 4 jaar BEd Grondslagfase (Graad R - 3) Programkode: 4BH J01 (Kontak) - 4BJ J01 (Afstand) Kurrikulumkode: 0420 P BEd lntermediêrefase (Graad 4 - 6) Programkode: Konsulteer asseblief die brosjure vir die onderskeie programkodes Curriculum code: O 401 P BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 7-12)"Vandag se eerstejaars sal oor 10 jaar ʼn werk doen wat nou nog nie eens bestaan nie" - Anton Musgrave, futuris. Naskoolse opleiding - ʼn sertifikaat, diploma of graad - is nie ʼn waarborg vir indiensneming nie, maar jou kans op ʼn suksesvolle werkaansoek, is net soveel beter as jy wel een verwerf het.Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van Gespesialiseerde graad Die minimumvereistes die volgende program (graad) is: BA(Beeldende Kunste) : 30 Junie Departementele keuring Afrikaans of Engels 'n Addisionele NSS-taal of Wiskundige Geletterdheid 5 (60-69%) 4 (50-59%) 3 (40-49%) 30 Graadspesifieke inligting en beroepe Keuring hierdie graad bestaan uit n meriete keuringsproses en n ... Die minimum NSS TPT-telling vir 'n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24. ... Studente wat aan die nodige vereistes voldoen, kan na die voltooiing van die graad ook aansoek doen vir honneurs in Kinderkinetika. ʼn Keuringsproses sal plaasvind waarna daar tussen 5-8 studente gekeur sal word vir honneurs in Kinderkinetika.2.Toelatingsvereistes Die statutêre minimum vereistes vir graadstudie is 'nʼn Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met 'nʼn minimum ... Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende ... Die minimum vereistes vir toelating tot die gekose studieprogram moet nagekom word met die uitslae wat in die2.4: Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"):Maar toelating tot hierdie skole is uiters mededingend, en `n aansoeker wat sy voorgraadse program voltooi het en het `n BA-graad is baie meer geneig om te aanvaar as `n aansoeker met die absolute minimum van toelatingsvereistes. toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings. (b) Tensy die Senaat anders besluit, moet 'n student, om tot Diploma-, Sertifikaat- en Geleentheidstudie toegelaat te word, minstens in besit wees van 'n Senior Sertifikaat, asook voldoen aan die hieropvolgende toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings.Graad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaat• Vakkeusevoorligting vir graad 9-leerders • Loopbaanvoorligting vir graad 11- en ... minimum toelatingsvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van ... BA in Geesteswetenskappe# (3 jaar) • Huistaal 50%Toepaslike B-graad of ʼn verwante diploma van 360 krediete op NKR-vlak 7; Diploma/graad moet voldoende leer in ʼn dissipline (bv. Wiskunde) in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete op NKR-vlak 7 vir die hoofvak relevant aan die gekose VOO-skoolvak; 32 krediete op NKR-vlak 6 vir die vak wat relevant is aan die Senior Fase.Oorsig Duur: Minimum 4 jaar BEd Grondslagfase (Graad R - 3) Programkode: 4BH J01 (Kontak) - 4BJ J01 (Afstand) Kurrikulumkode: 0420 P BEd lntermediêrefase (Graad 4 - 6) Programkode: Konsulteer asseblief die brosjure vir die onderskeie programkodes Curriculum code: O 401 P BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 7-12)Die volgende afsnypunte vir die nuwe SAT-toets vir die "ACE School of Tomorrow" sal aanvaar word. einde van die jaar ˜ eksamenuitslae vir graad 11 is nodig om by 'n tersiÊre instelling aansoek te doen skryf jou nbt ˚nasionale vaardigheidstoets˛ doen aansoek vir studies, beurse, lenings in graad 12. hou jou vakkeuses, toelatingsvereistes ...BA Regte Gee student die geleentheid om kennis van die Suid-Afrikaanse regsisteem, privaatreg, staatsreg en inheemsereg te verkry. Ten einde die akademiese administrasie van die programme te ondersteun, vorm die module groepe Privaatreg, Publiekereg en Handelsreg deel daarvan. As u hierdie graad besit, kan u inskryf vir die LLB-graad.T.2 REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ... Ou Testament: Dr PC van der Walt (BA, UDK, ThM, PhD (PU vir CHO ... studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen ... Graad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaatOorsig Duur: Minimum 4 jaar BEd Grondslagfase (Graad R - 3) Programkode: 4BH J01 (Kontak) - 4BJ J01 (Afstand) Kurrikulumkode: 0420 P BEd lntermediêrefase (Graad 4 - 6) Programkode: Konsulteer asseblief die brosjure vir die onderskeie programkodes Curriculum code: O 401 P BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 7-12)Klik hier vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (A-vlakke, AS-vlakke, IB-diploma en GCSE / IGCSE / O-vlakke). Jy moet ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke fakulteit. Klik hier om die minimum toelatingsvereistes vir 2022-inname af te laai . Die minimum NSS TPT-telling vir 'n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24. ... Studente wat aan die nodige vereistes voldoen, kan na die voltooiing van die graad ook aansoek doen vir honneurs in Kinderkinetika. ʼn Keuringsproses sal plaasvind waarna daar tussen 5-8 studente gekeur sal word vir honneurs in Kinderkinetika.Teologie - Honneurs Baccalaureus Artium Die Hons BA-kwalifikasie se uittree NKR-vlak is 8, met 'n minimum van 120 krediete. Die toelatingsvereistes vir alle formele akademiese kwalifikasies wat deur die Universiteit aangebied word, is uiteengesit in die Toelatingsbeleid soos goedgekeur deur die Senaat en die Raad.kanidate vir toelating tot bepaalde studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie noodwendig tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. A.g.v. kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings, sal studente Algemene minimum toelatingsvereistes • ’n NSS-gemiddelde van minstens 63% (Lewensoriëntering uitgesluit) • Kyk verdere minimum toelatingsvereistes by die programme hieronder • Kyk ook die Fakulteit se keuringsriglyne op www.maties.com > Aansoek > Toelating en keuring ALGEMENE GRAADPROGRAMME BA in Geesteswetenskappe# (3 jaar ... raadpleging met die raad vir hoër onderwys en die wysiging is terugwerkend van 1 Augustus 2018. Haar aankondiging is wyd met skok en ongeloof ontvang. Beteken dit, byvoorbeeld, ’n leerder met ’n punt van net 30% kan hom/haar vir ’n BA-graad in tale inskryf? So maklik soos 15 plus 15! ’N MATRIEKPUNT VAN NET 30% IN ’N UNIVERSITEIT Jan 20, 2015 · By een so ’n instelling kry jy die boodskap “Die minimum statutêre vereistes vir registrasie by XXX is ʼn Graad 12 Sertifikaat, ‘n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi of ekwivalente kwalifikasie.” indien jy probeer inskryf sonder ’n matriek. or ’n BA-graad in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis beskik, met ’n minimum slaagsyfer van 60%; voor 30 November ’n skriftelike aansoek met ’n uitvoerige studierekord indien, en indien nodig vir ’n persoonlike onderhoud beskikbaar wees. ’n Formele aansoek om registrasie is slegs nodig sodra ’n student vir ’n program aanvaar is; T.2 REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ... Ou Testament: Dr PC van der Walt (BA, UDK, ThM, PhD (PU vir CHO ... studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen ... Toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings vir kandidate graad 12 afgelê voor 2008: Rekenmeestersopleiding . Program-kode Sertifikaat. Graad-/ Diploma-/ kode Beskrywing van Graad/ Diploma/ Sertifikaat ToelatingsvereistesMaar toelating tot hierdie skole is uiters mededingend, en `n aansoeker wat sy voorgraadse program voltooi het en het `n BA-graad is baie meer geneig om te aanvaar as `n aansoeker met die absolute minimum van toelatingsvereistes. Maar toelating tot hierdie skole is uiters mededingend, en `n aansoeker wat sy voorgraadse program voltooi het en het `n BA-graad is baie meer geneig om te aanvaar as `n aansoeker met die absolute minimum van toelatingsvereistes. Maar toelating tot hierdie skole is uiters mededingend, en `n aansoeker wat sy voorgraadse program voltooi het en het `n BA-graad is baie meer geneig om te aanvaar as `n aansoeker met die absolute minimum van toelatingsvereistes. Jan 27, 2011 · Voorwaardelike toelating met betrekking tot hierdie graad: Kandidate wat nie aan die minimum toelatingsvereistes voldoen nie en wat ’n TPT van 30 behaal het, minstens 4 (50-59%) vir beide Wiskunde en Fisiese Wetenskap en wat die Institusionele Vaardigheidstoets (www.nbt.ac.za) afgelê het, kan oorweeg word vir toelating tot die BSecEd(Sci) of ... 2.4: Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"):Spesifieke spesialiseringskursusse — Hierdie kort kursusse bied die geleentheid vir verdere spesialisering in die gesondheids- en fiksheidsbedryf. STEP-INSTRUKTEURSKURSUS. Hierdie intensiewe kursus bied aan elke instrukteur/afrigter die geleentheid om oefenklasse op die step aan te bied. Goed opgeleide instrukteurs kan atlete ook vir ... Die minimum NSS TPT-telling vir 'n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24. ... Studente wat aan die nodige vereistes voldoen, kan na die voltooiing van die graad ook aansoek doen vir honneurs in Kinderkinetika. ʼn Keuringsproses sal plaasvind waarna daar tussen 5-8 studente gekeur sal word vir honneurs in Kinderkinetika.or ’n BA-graad in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis beskik, met ’n minimum slaagsyfer van 60%; voor 30 November ’n skriftelike aansoek met ’n uitvoerige studierekord indien, en indien nodig vir ’n persoonlike onderhoud beskikbaar wees. ’n Formele aansoek om registrasie is slegs nodig sodra ’n student vir ’n program aanvaar is; Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie outomaties tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. Weens kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings sal studente op grond van hulle graad 12-uitslae gekeur word vir toelating tot hierdie rigtings.or ’n BA-graad in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis beskik, met ’n minimum slaagsyfer van 60%; voor 30 November ’n skriftelike aansoek met ’n uitvoerige studierekord indien, en indien nodig vir ’n persoonlike onderhoud beskikbaar wees. ’n Formele aansoek om registrasie is slegs nodig sodra ’n student vir ’n program aanvaar is; 3. Toelatingsvereistes vir die NKV Graad 10-12 (Algemeen) Die minimum toelatingsvereiste vir Graad 10 is 'n amptelike Graad 9-skoolrapport wat aandui dat die leerder tot Graad 10 bevorder is, of 'n Algemene Onderwys- en Opleidingsertifikaat (AOOS) vir Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes(BOOV), of 'n NKR Vlak 1-Sertifikaat, of 'nKlik hier vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (A-vlakke, AS-vlakke, IB-diploma en GCSE / IGCSE / O-vlakke). Jy moet ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke fakulteit. Klik hier om die minimum toelatingsvereistes vir 2022-inname af te laai . Aansoeke vir die LLB (3 jaar) (as tweede graad) moet ons voor 31 Julie bereik. Neem kennis, daar is geen inname vir hierdie program in 2022 nie. Kliek vir Toelatingsvereistes en Keuringsbeleid Applications Apply online at www.maties.com Admission to all programmes offered by the Faculty of Law is subject to selection.Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"): Graad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaatToelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings vir kandidate graad 12 afgelê voor 2008: Rekenmeestersopleiding . Program-kode Sertifikaat. Graad-/ Diploma-/ kode Beskrywing van Graad/ Diploma/ Sertifikaat ToelatingsvereistesAansoeke vir die LLB (3 jaar) (as tweede graad) moet ons voor 31 Julie bereik. Neem kennis, daar is geen inname vir hierdie program in 2022 nie. Kliek vir Toelatingsvereistes en Keuringsbeleid Applications Apply online at www.maties.com Admission to all programmes offered by the Faculty of Law is subject to selection.Maar toelating tot hierdie skole is uiters mededingend, en `n aansoeker wat sy voorgraadse program voltooi het en het `n BA-graad is baie meer geneig om te aanvaar as `n aansoeker met die absolute minimum van toelatingsvereistes. Let wel: Die toelatingsvereistes vir MGW 112 is â n TPT van 34 en â n minimum van 70% vir Graad 12-Wiskunde. Ons bied ook â n unieke BA-graad aan wat toegang verleen tot beroepe soos onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige veelsydigheidsberoepe.Jan 20, 2015 · By een so ’n instelling kry jy die boodskap “Die minimum statutêre vereistes vir registrasie by XXX is ʼn Graad 12 Sertifikaat, ‘n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi of ekwivalente kwalifikasie.” indien jy probeer inskryf sonder ’n matriek. Oorsig Duur: Minimum 4 jaar BEd Grondslagfase (Graad R - 3) Programkode: 4BH J01 (Kontak) - 4BJ J01 (Afstand) Kurrikulumkode: 0420 P BEd lntermediêrefase (Graad 4 - 6) Programkode: Konsulteer asseblief die brosjure vir die onderskeie programkodes Curriculum code: O 401 P BEd Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase (Graad 7-12)Slaag - kwalifiseer vir B-Graad 'n Minimum van 50% vir vier vakke 'n Minimum van 30% vir die ander drie vakke Geen vak kan gedruip word nie (onder 30%). Die B-Graad-slaag is die beste moontlike slaagprestasie wat in matriek behaal kan word.MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE. POTCHEFSTROOMKAMPUS 2018. ... (Voltooide Graad 12 voor 2008 ) SS SG – Senior Sertifikaat Standaardgraad Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is as volg: SAT l : Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met 'n subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling, OFT.2 REËLS VIR DIE GRAAD BACCALAUREUS ... Ou Testament: Dr PC van der Walt (BA, UDK, ThM, PhD (PU vir CHO ... studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen ... Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"): raadpleging met die raad vir hoër onderwys en die wysiging is terugwerkend van 1 Augustus 2018. Haar aankondiging is wyd met skok en ongeloof ontvang. Beteken dit, byvoorbeeld, ’n leerder met ’n punt van net 30% kan hom/haar vir ’n BA-graad in tale inskryf? So maklik soos 15 plus 15! ’N MATRIEKPUNT VAN NET 30% IN ’N UNIVERSITEIT Let wel: Die toelatingsvereistes vir MGW 112 is â n TPT van 34 en â n minimum van 70% vir Graad 12-Wiskunde. Ons bied ook â n unieke BA-graad aan wat toegang verleen tot beroepe soos onderwys, sielkunde, taalberoepe, asook menige veelsydigheidsberoepe.Die minimum NSS TPT-telling vir 'n student wat vir die BHSc toegelaat wil word, is 24. ... Studente wat aan die nodige vereistes voldoen, kan na die voltooiing van die graad ook aansoek doen vir honneurs in Kinderkinetika. ʼn Keuringsproses sal plaasvind waarna daar tussen 5-8 studente gekeur sal word vir honneurs in Kinderkinetika.Graad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaatAansoeke vir die LLB (3 jaar) (as tweede graad) moet ons voor 31 Julie bereik. Neem kennis, daar is geen inname vir hierdie program in 2022 nie. Kliek vir Toelatingsvereistes en Keuringsbeleid Applications Apply online at www.maties.com Admission to all programmes offered by the Faculty of Law is subject to selection.Toelatingsvereistes vir spesifieke studierigtings vir kandidate graad 12 afgelê voor 2008: Rekenmeestersopleiding . Program-kode Sertifikaat. Graad-/ Diploma-/ kode Beskrywing van Graad/ Diploma/ Sertifikaat Toelatingsvereistes2.4: Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"):Graad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaatJan 27, 2011 · Voorwaardelike toelating met betrekking tot hierdie graad: Kandidate wat nie aan die minimum toelatingsvereistes voldoen nie en wat ’n TPT van 30 behaal het, minstens 4 (50-59%) vir beide Wiskunde en Fisiese Wetenskap en wat die Institusionele Vaardigheidstoets (www.nbt.ac.za) afgelê het, kan oorweeg word vir toelating tot die BSecEd(Sci) of ... Die volgende vakke vir die Nasionale Senior Sertifikaat word erken vir toelating tot die Hoër Sertifikaat, Diploma of BA-graad. Elk van die vakke wat gelys is, het 'n kredietwaarde van 20, behalwe Lewensoriëntering (10). Nie al hierdie vakke word noodwendig deur onderwysinstansies in die Wes-Kaap aangebied nie.Slaag - kwalifiseer vir B-Graad 'n Minimum van 50% vir vier vakke 'n Minimum van 30% vir die ander drie vakke Geen vak kan gedruip word nie (onder 30%). Die B-Graad-slaag is die beste moontlike slaagprestasie wat in matriek behaal kan word.Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van Toepaslike B-graad of ʼn verwante diploma van 360 krediete op NKR-vlak 7; Diploma/graad moet voldoende leer in ʼn dissipline (bv. Wiskunde) in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete op NKR-vlak 7 vir die hoofvak relevant aan die gekose VOO-skoolvak; 32 krediete op NKR-vlak 6 vir die vak wat relevant is aan die Senior Fase."Vandag se eerstejaars sal oor 10 jaar ʼn werk doen wat nou nog nie eens bestaan nie" - Anton Musgrave, futuris. Naskoolse opleiding - ʼn sertifikaat, diploma of graad - is nie ʼn waarborg vir indiensneming nie, maar jou kans op ʼn suksesvolle werkaansoek, is net soveel beter as jy wel een verwerf het.Jan 20, 2015 · By een so ’n instelling kry jy die boodskap “Die minimum statutêre vereistes vir registrasie by XXX is ʼn Graad 12 Sertifikaat, ‘n Nasionale Sertifikaat (Beroepsgerig) vlak 4 gesertifiseer deur Umalusi of ekwivalente kwalifikasie.” indien jy probeer inskryf sonder ’n matriek. MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE. POTCHEFSTROOMKAMPUS 2018. ... (Voltooide Graad 12 voor 2008 ) SS SG – Senior Sertifikaat Standaardgraad BA (Regsgeleerdheid) (3 jarige voorgraadse graad) Hierdie graad bied 'n tweeledige voordeel: Dit verbreed die student se insig in tale, menslike gedrag en sosiale kwessies, en verskaf ook 'n basis vir verdere studie in die regte deurdat dit toegang verleen tot die 2 jarige nagraadse LLB.. Lees meer »2.Toelatingsvereistes Die statutêre minimum vereistes vir graadstudie is 'nʼn Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met 'nʼn minimum ... Geen Graad 12-punte sal vir voorwaardelike toelating oorweeg word nie. Let daarop dat voornemende ... Die minimum vereistes vir toelating tot die gekose studieprogram moet nagekom word met die uitslae wat in dieAros maak gebruik van ‘n formule om toelating te bepaal. Die persentasie behaal in elke vak word gebruik en op grond van die formul e word ‘n punt verkry. Die toelatingspunt word bereken deur al sewe vakke se punte bymekaar te tel. Verder bepaal die toelatingspunt vir watter kurrikulum die student kwalifiseer. Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ʼn subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,kanidate vir toelating tot bepaalde studierigtings te keur. Dit beteken dat voornemende studente wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen, nie noodwendig tot die betrokke kursusse toegelaat sal word nie. A.g.v. kapasiteitsbeperkinge en die ooraanbod van studente in bepaalde studierigtings, sal studente BA Regte Gee student die geleentheid om kennis van die Suid-Afrikaanse regsisteem, privaatreg, staatsreg en inheemsereg te verkry. Ten einde die akademiese administrasie van die programme te ondersteun, vorm die module groepe Privaatreg, Publiekereg en Handelsreg deel daarvan. As u hierdie graad besit, kan u inskryf vir die LLB-graad.Jaarboekdeel te gebruik Hierdie afdeling gee vir jou riglyne oor waar om bepaalde inligting in die verskeie hoofstukke in Taal Wikipedia April 18th, 2019 - Taal is die menslike vermoë vir die aanleer en gebruik van ingewikkelde sisteme van kommunikasie en n taal is enige spesifieke voorbeeld van so n sisteem Die wetenskaplike bestudering van BA Regte Gee student die geleentheid om kennis van die Suid-Afrikaanse regsisteem, privaatreg, staatsreg en inheemsereg te verkry. Ten einde die akademiese administrasie van die programme te ondersteun, vorm die module groepe Privaatreg, Publiekereg en Handelsreg deel daarvan. As u hierdie graad besit, kan u inskryf vir die LLB-graad.MINIMUM TOELATINGSVEREISTES VIR VOORGRAADSE STUDIE. POTCHEFSTROOMKAMPUS 2018. ... (Voltooide Graad 12 voor 2008 ) SS SG – Senior Sertifikaat Standaardgraad raadpleging met die raad vir hoër onderwys en die wysiging is terugwerkend van 1 Augustus 2018. Haar aankondiging is wyd met skok en ongeloof ontvang. Beteken dit, byvoorbeeld, ’n leerder met ’n punt van net 30% kan hom/haar vir ’n BA-graad in tale inskryf? So maklik soos 15 plus 15! ’N MATRIEKPUNT VAN NET 30% IN ’N UNIVERSITEIT DC (Doctor of Chiropractic) Graad: Die oorgrote meerderheid chiropraktisyns in die VSA is vandag gegradueerdes van volledig geakkrediteerde "eerste professionele graad"instellings toeken. Dit beteken dat die DC-graad geakkrediteer is deur een van die plaaslike akkrediteringsagentskappe, (bv. Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is as volg: SAT l : Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met 'n subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling, OFGraad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaatKlik hier vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (A-vlakke, AS-vlakke, IB-diploma en GCSE / IGCSE / O-vlakke). Jy moet ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke fakulteit. Klik hier om die minimum toelatingsvereistes vir 2022-inname af te laai . Toepaslike B-graad of ʼn verwante diploma van 360 krediete op NKR-vlak 7; Diploma/graad moet voldoende leer in ʼn dissipline (bv. Wiskunde) in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete op NKR-vlak 7 vir die hoofvak relevant aan die gekose VOO-skoolvak; 32 krediete op NKR-vlak 6 vir die vak wat relevant is aan die Senior Fase.or ’n BA-graad in Geskiedenis of Kultuurgeskiedenis beskik, met ’n minimum slaagsyfer van 60%; voor 30 November ’n skriftelike aansoek met ’n uitvoerige studierekord indien, en indien nodig vir ’n persoonlike onderhoud beskikbaar wees. ’n Formele aansoek om registrasie is slegs nodig sodra ’n student vir ’n program aanvaar is; Graad 11-eksamen (promosiepunt). Let daarop dat die finale Graad 12-uitslae deurslaggewend is vir toelating. Let asseblief ook daarop dat voldoening aan die minimum toelatingsvereistes nie noodwendig toelating tot enige studieprogram waarborg nie. Die berekening van ʼn Toelatingspunttelling (TPT) is gebaseer op ʼn kandidaatAros maak gebruik van ‘n formule om toelating te bepaal. Die persentasie behaal in elke vak word gebruik en op grond van die formul e word ‘n punt verkry. Die toelatingspunt word bereken deur al sewe vakke se punte bymekaar te tel. Verder bepaal die toelatingspunt vir watter kurrikulum die student kwalifiseer. BA (Regsgeleerdheid) (3 jarige voorgraadse graad) Hierdie graad bied 'n tweeledige voordeel: Dit verbreed die student se insig in tale, menslike gedrag en sosiale kwessies, en verskaf ook 'n basis vir verdere studie in die regte deurdat dit toegang verleen tot die 2 jarige nagraadse LLB.. Lees meer »BA Regte Gee student die geleentheid om kennis van die Suid-Afrikaanse regsisteem, privaatreg, staatsreg en inheemsereg te verkry. Ten einde die akademiese administrasie van die programme te ondersteun, vorm die module groepe Privaatreg, Publiekereg en Handelsreg deel daarvan. As u hierdie graad besit, kan u inskryf vir die LLB-graad.Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ‟n subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ʼn subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"): Aros maak gebruik van ‘n formule om toelating te bepaal. Die persentasie behaal in elke vak word gebruik en op grond van die formul e word ‘n punt verkry. Die toelatingspunt word bereken deur al sewe vakke se punte bymekaar te tel. Verder bepaal die toelatingspunt vir watter kurrikulum die student kwalifiseer. Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"): Vir hoër onderwys in Noord-Ierland, sien Lys van universiteite in Noord-Ierland. Derde-vlak onderwys in die Republiek van Ierland sluit alle onderwys na die tweede vlak in, insluitend hoër onderwys in universiteite en kolleges en verdere onderwys aan Na-verlaat-sertifikaat (PLC) en ander kursusse. BA (Regsgeleerdheid) (3 jarige voorgraadse graad) Hierdie graad bied 'n tweeledige voordeel: Dit verbreed die student se insig in tale, menslike gedrag en sosiale kwessies, en verskaf ook 'n basis vir verdere studie in die regte deurdat dit toegang verleen tot die 2 jarige nagraadse LLB.. Lees meer »Die minimum toelatingsvereiste vir 'n Baccalaureus-graad is 'n NSS soos gesertifiseer deur Umalusi, met 'n minimum van 30% in die taal van onderrig en leer by die gekose hoëronderwysinrigting, sowel as 'n prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter in vier vakke uit die volgende lys erkende NSS 20-kredietvakke (wat bekend sal staan as die "aangewesevaklys"): Toepaslike B-graad of ʼn verwante diploma van 360 krediete op NKR-vlak 7; Diploma/graad moet voldoende leer in ʼn dissipline (bv. Wiskunde) in toepaslike akademiese velde insluit: 32 krediete op NKR-vlak 7 vir die hoofvak relevant aan die gekose VOO-skoolvak; 32 krediete op NKR-vlak 6 vir die vak wat relevant is aan die Senior Fase.Die SAT-tellings wat aan die minimum toelatingsvereistes voldoen vir toelating tot voorgraadse studies in Suid-Afrika is soos volg: SAT l: Totale telling van 1050 uit die 1600 punte met ʼn subminimum van 500 vir Wiskunde asook die Verbale telling,3. Toelatingsvereistes vir die NKV Graad 10-12 (Algemeen) Die minimum toelatingsvereiste vir Graad 10 is 'n amptelike Graad 9-skoolrapport wat aandui dat die leerder tot Graad 10 bevorder is, of 'n Algemene Onderwys- en Opleidingsertifikaat (AOOS) vir Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes(BOOV), of 'n NKR Vlak 1-Sertifikaat, of 'nHoër Graad Higher Grade Standaardgraad Standard Grade A 6 5 B 5 4 C 4 3 D 3 2 E 2 1 F 1 0 ‘n Maksimum van 4 vakke word gebruik om die M-telling te bepaal. L.W. Die telling van die toepaslikste vak vir die betrokke studierigting dra dubbele gewig. A Maximum of 4 subjects are used to determine the M score. N.B. Algemene minimum toelatingsvereistes • ’n NSS-gemiddelde van minstens 63% (Lewensoriëntering uitgesluit) • Kyk verdere minimum toelatingsvereistes by die programme hieronder • Kyk ook die Fakulteit se keuringsriglyne op www.maties.com > Aansoek > Toelating en keuring ALGEMENE GRAADPROGRAMME BA in Geesteswetenskappe# (3 jaar ... DC (Doctor of Chiropractic) Graad: Die oorgrote meerderheid chiropraktisyns in die VSA is vandag gegradueerdes van volledig geakkrediteerde "eerste professionele graad"instellings toeken. Dit beteken dat die DC-graad geakkrediteer is deur een van die plaaslike akkrediteringsagentskappe, (bv.